కళింగదేశ చరిత్ర

కళింగదేశ చరిత్ర

రాళ్లబండి సుబ్బారావుగారు

Rallabandi Subbarao


M.R.P: రూ.300

Price: రూ.270


- +   

Publisher:  Emesco Books Pvt. Ltd


సంపాదకులు:
శ్రీయుత రాళ్లబండి సుబ్బారావుగారు, ఎం.ఎ.,ఎల్.టి.
పరిష్కర్తలు : వకుళాభరణం రామకృష్ణ
    డా.డి.చంద్రశేఖర రెడ్డి

About This Book


కళింగ దేశమంటే ఏమిటి? దాని సరిహద్దులు,నైసర్గిక స్వరూపములు, శీతోష్ణస్థితి,రేవుపట్టణములు,వర్తకము మొదలగునవి తెలుసుకొనటకు అత్యంత ఉపయుక్తమగు గ్రంథము ఈ కళింగదేశ చరిత్ర.

Books By This Author

Book Details


Titleకళింగదేశ చరిత్ర
Writerరాళ్లబండి సుబ్బారావుగారు
Categoryచరిత్ర
Stock Not Available
ISBN--
Book IdEBQ014
Pages 944
Release Date30-Mar-2017

© 2014 Emescobooks.Allrights reserved
36159
4416