ఆంధ్రభాషాభూషణము

Andhra Bhaashaa Bhuushanamu

మూలఘటిక కేతన

Mulaghatika Ketana


M.R.P: రూ.100

Price: రూ.80


- +   

Publisher:  Emesco Books Pvt. Ltd


భాషకు ఒక వ్యవస్థ ఉంటుంది. క్రమబద్ధమైన నిర్మాణం ఉంటుంది. ప్రతి భాషా వ్యవహర్తా ఆ నిర్మాణాన్ని సహజ పరిసరాల్లో నేర్చుకుంటాడు. భాషకు లిపి ఏర్పడిన తర్వాత లిఖితరూపంలోని ఆ భాషా ప్రయోగాన్ని పరిశీలించి దాని నిర్మాణాన్ని విశ్లేషించే ప్రయత్నం చేసేవాడు వ్యాకర్త. ఆ నిర్మాణ వర్ణనే వ్యాకరణం. లిపిలేని మౌఖిక భాషలకు కూడా వ్యాకర్తలు వ్యాకరణాలు రచించవచ్చు. సాధారణంగా లిపి ఏర్పడి లిఖిత సాహిత్యం ఉద్భవించిన తర్వాతే దాన్ని ఉపయోగిస్తున్న రచయితల సౌకర్యంకోసం వ్యాకరణాల రచన జరుగుతూ ఉంటుంది. భాషా వ్యవహర్తల్లో ఆ లిఖిత రూప భాషను వాడే వాళ్ల ఉపయోగం కోసమే ప్రాథమికంగా ఈ వ్యాకరణ రచన.

About This Book


--

Books By This Author

Book Details


Titleఆంధ్రభాషాభూషణము
Writerమూలఘటిక కేతన
Categoryభాషాసాహిత్యాలు
Stock 100
ISBN978-93-80409-56-6
Book IdEBN005
Pages 232
Release Date06-Jan-2014

© 2014 Emescobooks.Allrights reserved
36168
4439