అశేష పాఠకలోకం కోరిక మేరకు ఎమెస్కోబుక్సు ఇప్పుడు ఎమెస్కో బుక్స్ వెబ్‌సైట్ ద్వారా కూడా లభిస్తున్నాయి.    
వైజయంతీ విలాసము

Vaijayanthi Vilasam

సారంగు తమ్మయ్య

SARANGU THAMMAIAH


M.R.P: రూ.50

Price: రూ.45


- +   

Publisher:  Emesco Books Pvt. Ltd


--

About This Book


వైజయంతీ విలాసము హృదయంగమమైన కావ్యము. ఇందు ఋషుల చరిత్రగాని, రాజర్షి చరితగాని, మహావీరుని వృత్తాంతముగాని లేదు; సామాన్యమానవుని జీవితములో ముఖ్యమైన మూడు నాలుగు ఘట్టములు మాత్రము వర్ణింపబడినవి.

సామాన్యముగా ప్రబంధములో కథా కథనము కుటిలముగా నడచి ఉపాఖ్యానములతో, అవాంతర కథలతో నిబిడీకృతమై ఉండును. ఏ తత్కావ్యమున ఆ విధానము కానుపింపదు. కథా కథనము, వస్తునిర్దేశము మొదలు నిర్వహణము వరకును ఋజుసరణిలో నడచును. నడుమలో ఋతు వర్ణనము లున్నను కథోన్మీలనమునకు ఉద్దీపకములై, సుదీర్ఘములు కాక, విసుగు పుట్టింపక, సరసముగనే సాగిపోవును. కథావిధానమునకు ఆదిమధ్యాంతములు సమముగా నుండి తుదకు ఏక వాక్యత సమకూరును.

Books By This Author

Book Details


Titleవైజయంతీ విలాసము
Writerసారంగు తమ్మయ్య
Categoryభాషాసాహిత్యాలు
Stock 99
ISBN00
Book IdEBH047
Pages 140
Release Date01-Mar-2014

© 2014 Emescobooks.Allrights reserved
37613
8395